Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation), eller dataskyddsförordningen, syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Den här informationen syftar till att förklara hur Svenska föreningen för traumatisk stress (SSTSS) hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till föreningens ordförande.

Personuppgiftsansvarig

SSTSS är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till SSTSS hittar du på vår webbsida

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bl.a. vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. Föreningens ordförande är dataskyddsombud i SSTSS.

Ändamål och rättslig grund för behandling

SSTSS använder de uppgifter du lämnar till oss för att föreningen ska kunna ge dig en god service. Uppgifterna förs in i vårt medlems- och användarregister. Den rättsliga grund som SSTSS har för att behandla dina personuppgifter är att följa dataskyddsförordningen.

Lagringstid

SSTSS kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med reglerna i Dataskyddsförordningen och uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än till föreningens kärnverksamhet.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade, att få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall begränsas, samt i vissa fall invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Mottagare av uppgifter

För alla personuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder exempelvis i medlemsregister, gäller att föreningen inte lämnar ut dessa till obehöriga. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du har samtyckt till detta.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande föreningens behandling av dina personuppgifter.